Barbad Musicآوای باربد

چنگ اورنگ، تار فرهنگ

چنگ اورنگ، تار فرهنگ

آهنگساز

فرهنگ شریف

نوازنده

فرهنگ شریف

ناشر

آوای باربد

معرفی آلبوم

فرهنگ شریف

مشخص است که فرهنگ شریف، هیچگاه ردیف نواز به معنی مدرسی آن نبوده، مقام او بسی بالاتر از افردی است که کارشان اجرای متنی ثابت و بدون تغییر است. اجراهای او در عین آزادی کامل از هر فرم و یا الگوی ثابتی در نغمه‌ها، بسیاری از اوقات یاد آور نظمی کلاسیک است، مانند گذر از چکاوک و بیداد و فرود به فضای درآمد همایون که در این مجموعه شنیده می‌شود. همینطور در اجرای بیات ترک، ضربی‌ ای را می‌نوازد با ضرب متغییر که شنیدنی است. یا در اجرای دشتی، یک مضراب تک قوی و تک های قوی‌تر بعد از آن که مقدمه ورود به فضای دشتی با یادآوری قطعه معروف گریه لیلی است

درآمد اول بیات ترک
درآمد دوم بیات ترک و اشاره به حاجی حسنی
چهار مضراب
ادامه بیات ترک
ضربی شش چهارم
ادامه بیات ترک ، اشاره به مهدی ضرابی
درآمد دشتی
چهار مضراب شش هشتم
ادامه دشتی
عشاق و فرود به دشتی
مقدمه شور
درآمد شور
دو ضربی شور
ادامه شور
سلمک ، اشاره به شهناز و فرود
مقدمه همایون
چهار مضراب شش هشتم
اشاره به چکاوک ، فرود
مقدمه چهارگاه
ضربی شش چهارم و متغیر به دوضربی
زابل ، شکسته مویه و فرود
حصار و فرود
مقدمه بیات اصفهان
درآمد بیات اصفهان
ادامه بیات اصفهان
اشاره به جامه دران
اشاره به بیات راجع

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه