Barbad Musicآوای باربد

زبرجد

زبرجد

آهنگساز

فرهنگ شریف

نوازنده

فرهنگ شریف

ناشر

آوای باربد

معرفی آلبوم

فرهنگ شریف

پنجه‌ی شیرین، قدرتمند و پرسوز و حال، ملاحتی با رنگ صوتی فوق درخشان، تسلط به ریتم ها، ریزها، دراب‌ها و اجراهای تک سیم و دوبل، ویبره‌ها و مالش‌های طولی و عرضی ظریف، سبک تارنوازی استاد "فرهنگ شریف" را از تمامی نوازندگان متمایز ساخت. البته این نبوغ در تکنوازی در گروه نوازی هم بسیار به چشم آمد، به خصوص دو نوازی هایی که در کنار استاد پرویز یاحقی به اجرا درآمد، گویی تکنیک‌ها در لحظه‌ها خلق می‌شد. آلبوم زبرجد متاسفانه مصادف شد با مرگ استاد شریف... افسوس و صد افسوس که مجالی برای برگزاری جشن انتشار آلبوم دست نداد

مقدمه‌ی نوا
ضربی سنگین
دو ضربی گردانیه
فرود و ادامه آواز گردانیه
چهارمضراب گردانیه
ادامه آواز نیشابورک
دو ضربی حسینی
مقدمه‌ی ابوعطا
چهارمضراب سیخی و حجاز
ادامه آواز حجاز و فرود
درآمد بیات ترک
ضربی سنگین
ادامه آواز بیات ترک
چهارمضراب حاجی حسنی
ادامه آواز قطار و فرود به دلکش و شکسته
دو ضربی دلکش و شکسته
درآمد مخالف سه‌گاه
ضربی سنگین و ادامه آواز مخالف
چهارمضراب اشاره به معربد
ادامه آواز مخالف فرود به سه‌گاه و مغلوب
دو ضربی مغلوب

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه