Barbad Musicآوای باربد

نغمه همایونی

نغمه همایونی

آهنگساز

همایون خرم

نوازنده

همایون خرم

ناشر

آوای باربد

معرفی آلبوم

همایون خرم

نغمه همایونی، محصول تلاش تکنوازی و بداهه نوازی استاد همایون خرم است. یکی از مهم‌ترین مشخصات نوازندگی استاد، تکیه به ردیف استاد ابوالحسن صبا بود و این نکته باعث می‌شد استاد خرم نوازندگی اش را از بسیاری هنرمندان هم نسل خودش متمایز کند. در نوازندگی استاد، جمله‌ها از نظم و ارتباط و سنجیدگی و منطق دستور زبان موسیقی و سلاست جمله‌ها برخوردار است. شاید ذکر همین نکاتِ برجسته باعث شده تا این هنرمند فقید، در نظر کارشناسان موسیقی و مردم، محبوب و ماندگار شود

ضربی 2/4 اشاره به زابل ، پرده مویه ، مخالف ، ایست روی پرده زابل
ادامه چهارگاه ، شروع از مویه و برگشت به زابل
چهارمضراب 6/8 در زابل ، اشاره به شکسته مویه
ادامه چهارگاه از زابل ، اشاره به شکسته مویه ، مویه ، فرود
ضربی سنگین 6/4 اشاره به سیخی
درآمد ابوعطا
چهارمضراب 6/8
ادامه ابوعطا
درآمد بیات ترک و اشاره به روح الارواح
ضربی سنگین 4/4 اشاره به مهدی ضرابی ، حاجی حسنی ، جامه دران
چهارمضراب 6/8 اشاره به روح الارواح و خسروانی
ادامه بیات ترک ، اشاره به بسته نگار ، پرده دشتی ، حاجی حسنی ، جامه دران ، خسروانی ، روح الارواح و فرود
ضربی سنگین 4/4 اشاره به گشایش ، داد
چهارمضراب با وزن متغیر و شروع به حالت رنگ ، اشاره به مجلس افروز ، خسروانی ، داد ، نیشابورک ، خاوران
ادامه ماهور ، اشاره به کرشمه ، نیریز ، عراق ، داد و فرود
درآمد افشاری
ضربی 6/8 سنگین اشاره به زمینه صدری و جامه دران
ادامه افشاری اشاره به جامه دران و پرده قرائی
ادامه افشاری اشاره به قرائی و عراق
ضربی سنگین 6/8 اشاره به قرائی ، عراق ، نهیب ، حزین ،
ادامه افشاری اشاره به حزین ، حالت تخت طاقدیس ، عراق
چهارمضراب 6/8 عراق و قرائی با اشاره به حزین
فرود به پرده عشاق و بیات اصفهان
ادامه افشاری اشاره به زمینه قرائی ، فرود به افشاری
درآمد همایون ، اشاره به حالت باوی و نفیر
چهارمضراب 6/8 همایون ، اشاره به نفیر
ادامه همایون ، اشاره به عزال و نفیر
شبه ضربی چکاوک ، فرود به جامه دران و برگشت به همایون
دو ضربی و مقدمه سه گاه ، اشاره به زابل و شکسته مویه - مقدمه سه گاه
چهارمضراب زنگ شتر در وزن 12/16 از ردیف دوم استاد صبا در راست کوک

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه