Barbad Musicآوای باربد

تماس با ما

دفتر:

تهران، خيابان شهر آرا، شماره ۷۹
کد پستی: ۱۴۴۳۷۸۳۷۷۹

مرکز پخش:

تهران، خيابان بهبودی، نبش کوچه شهرام، شماره ۷۶
کد پستی: ۱۴۵۶۶۸۷۱۱۳

تلفن:

۰۲۱ ۶۶۰۲۱۳۰۰

ايميل:

info@barbadmusic.com

صندوق پستی:

۱۴۵۱۵/۹۷۷ Tehran-Iran